[Hướng Dẫn] Add nhiều folder Preset cho Lightroom and Photoshop camera raw

+Đường dẫn coppy folder presets vào: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Develop Presets

+Đường dẫn delete folder presets ra khỏi lightroom & photoshop C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Settings

1889 Views | 447 Download | cloud_download Link tải

Từ khóa liên quan